فایل ها

فیلم های آموزشی، فایل های مرتبط، کتاب ها و...

آموزش استفاده از Fibonacci و کاربردها، روش های ترسیم و معامله کردن با نقاط بازگشتی و ادامه دهنده

1- https://forexvip.ir/wp-content/uploads/2023/11/1402-08-16.mp4